Członkowie Duszpasterskiej Rady Parafialnej od 30 stycznia 2022

1. Ewa Adamek - Mogilany

2. Mariusz Baran - Mogilany  

3. Józef Gołaś - Mogilany

4. Wiesław Gasiński - Buków

5. Stanisław Gubała - Kulerzów

6. Zbigniew Kępiński - Chorowice

7. Stanisław Kuciński - Konary

8. Marek Medyk - Chorowice

9. Józef Najder - Włosań

10. Kazimierz Papież - Chorowice

11. Agnieszka Sarga-Górowska - Konary

12. Józef Słomka - Mogilany

13. Marian Sonik - Mogilany

14. Wojciech Strzeboński - Mogilany

15. Tadeusz Surówka - Mogilany

16. Emilia Szafrańska - Kulerzów

17. Bogusław Szefer - Włosań

18. Damazy Wiecheć - Buków


Wybrane dokumenty na temat Rady Parafialnej:

Kodeks Prawa Kanonicznego (KPK) 536:

„1. Jeśli zadaniem biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu opinii Rady kapłańskiej, byłoby to pożyteczne, należy w każdej parafii ustanowić radę duszpasterską. Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej

2. Rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy i kieruje się normami określonymi przez biskupa diecezjalnego”.

KPK 537:

„W każdej parafii powinna być rada do spraw ekonomicznych, która rządzi się nie tylko przepisami prawa powszechnego lecz także normami wydanymi przez biskupa diecezjalnego. Wierni dobrani zgodnie z tymi normami świadczą proboszczowi pomoc w administrowaniu dobrami parafialnymi, z zachowaniem przepisu kanonu 532”.

Adhortacja Christifideles laici n. 27

„Postulat soboru dotyczący wspólnego omawiania i rozwiązywania problemów duszpasterskich winien być odpowiednio i systematycznie realizowany poprzez coraz szersze, mocniejsze i zdecydowane dowartościowanie parafialnych rad duszpasterskich”.

II Polski Synod Plenarny,

„Synod przypomina, że Kodeks Prawa Kanonicznego zobowiązuje do tworzenia parafialnych rad ekonomicznych oraz zaleca tworzenie rad duszpasterskich. Istnienie tych rad było utrudnione w czasach komunizmu. Obecnie nic nie staje na przeszkodzie w ich powoływaniu i działaniu. Zaangażowani w radach katolicy świeccy mają przede wszystkim służyć swoją radą i doświadczeniem, unikając przy tym postaw roszczeniowych” (Potrzeby i zadania nowej ewangelizacji na przełomie II i III Tysiąclecia Chrześcijaństwa, n. 46)

„Uczestnictwo świeckich w misji królewskiej daje im możliwość współdziałania ze swymi pasterzami w służbie wspólnoty kościelnej przez pełnienie rozmaitych posług, stosownych do otrzymanych charyzmatów. W Kościele «wierni świeccy mogą współdziałać w wykonywaniu władzy, zgodnie z przepisami prawa». Dotyczy to ich obecności... w radach duszpasterskich... współpracy w radach ekonomicznych... (Sól ziemi. Powołanie i posłannictwo świeckich, n. 11).

„Należy powoływać rady duszpasterskie i ekonomiczne tam, gdzie ich brak, i umacniać istniejące. Świeccy winni być zaznajomieni z zasadami współpracy z duszpasterzami w tych gronach” (Sól ziemi. Powołanie i posłannictwo świeckich, n. 41).


STATUT DUSZPASTERSKIEJ RADY PARAFIALNEJ ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ
Notificationes.e Curia Metropoltana Cracoviensi nr 10-12/1995

 1. Duszpasterska Rada Parafialna rozwija i pogłębia życie religijne parafii przez współpracę duchowieństwa i katolików świeckich.

 2. Rada winna w miarę możności reprezentować całą parafię według wieku, zawodu, terenu.

 3. Ilość członków Rady ma być dostosowana do wielkości parafii, nie powinna jednak przekraczać liczby 30 osób. Większość Rady z zasady mają stanowić świeccy.

 4. W skład Rady wchodzą:

  1. z urzędu:

   1. w parafiach do dziesięciu tysięcy kapłani pracujący przy kościele parafialnym i osoby prowadzące katechezę w parafii, w przypadku parafii

większych wybrani przez nich reprezentanci w liczbie pięciu osób, w tym dwóch kapłanów;

 1. rektorzy kościołów i kaplic położonych na terenie parafii;

 2. przedstawicielki zakonów żeńskich zatrudnione w duszpasterstwie na terenie parafii, wyznaczone przez przełożoną w porozumieniu z proboszczem. .

 1. z nominacji proboszcza l/3 składu Rady, po konsultacji z innymi duszpasterzami.

 2. z wyborów dokonanych przez ogół parafian: połowa składu Rady.

 1. Spotkania Rady odbywają się zasadniczo raz na kwartał, z wyjątkiem okresu wakacyjnego, w terminie wyznaczonym przez proboszcza. Przewodniczy im osobiście proboszcz lub wyznaczony przez niego zastępca.

 2. Księga protokołów spotkań Rady podlega wizytacji dziekańskiej.

 3. Spośród członków Rady można wybrać większością głosów kilka osób, do których będzie należało przygotowanie spotkań i projektowanie programu pracy.

Każdy członek Rady może wnieść pod obrady temat, jaki uważa za godny dyskusji. W miarę potrzeby Rada może pracować w sekcjach.

 1. Głos Rady ma charakter doradczy, a opinię swą Rada wyraża kolegialnie. Decyzję podejmuje proboszcz, biorąc pod uwagę normy prawa powszechnego i partykularnego oraz zdanie Rady i wszystkie okoliczności mające wpływ na celowość i skuteczność działania duszpasterskiego. Jeżeli w decyzji proboszcz odstępuje od zdania większości członków Rady, winien podać racje swego postępowania.

 2. Rada jest instytucją stałą, ale kadencja jej członków trwa trzy lata, przy czym nowy proboszcz ma prawo zmienić skład Rady. Postępowanie członka Rady budzące publiczne zgorszenie, a także trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach Rady powoduje pozbawienie członkostwa po uprzedniej konsultacji z Radą. Istnieje możliwość powołania w razie potrzeby nowych członków Rady, zawsze jednak zgodnie z postanowieniem zawartym w punkcie 4 niniejszego statutu.

 3. Proboszcz jest zobowiązany informować wspólnotę parafialną o zamierzonych spotkaniach Rady oraz o ich przebiegu i ustaleniach duszpasterskich.

+Franciszek kard. Macharski, ks. Jan Dyduch — Kanclerz, Kraków, 7 grudnia 1995 r.

 

-  wtorki i soboty: 8:00-9:00
-  środy, czwartki, piątki: po Mszy św. wieczornej, 18:30–19:00

Na spisanie protokołu przedślubnego należy umówić się wcześniej.


Myśl

Stary Testament tłumaczy nam Nowy, a Nowy tłumaczy nam Stary. To one oba - Stary i Nowy - stanowią kompletne Słowo Pana skierowane do nas. | Petrus